ارزیابی نظام ارزش های دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

10.22034/irphe.2011.706971

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظام ارزش های متعالی در دانشجویان ازطریق تعیین نظام ارزش های دانشجویان درهریک ازسطوح، رتبه بندی نظام ارزش های دانشجویان ،وتعیین رابطه ویژگی های فردی بانظام ارزش های دانشجویان انجام گردید . جامعه آماری مورد مطالعه 4500 نفردانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در دانشکده های علوم انسانی ، علوم پایه و کشاورزی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستندکه در سال 89-1388 به تحصیل اشتغال داشته اند . حجم نمونه 350 نفروباروش نمونه برداری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه برروی افراد گروه نمونه اجرا گردید. در این مطالعه از پرسشنامه سلسله مراتب ارزش های آلپورت ، ورنون و لیندزی که به صورت ارزش های نظری ، اقتصادی ، هنری ، اجتماعی ، مذهبی، و سیاسی در نظر می گیرداستفاده گردید . ابزارتوسط مولفین ساخته شده وبارها درپژوهش های مختلف مورداستفاده قرارگرفته وازروایی کافی برخورداراست.اعتبارابزارسنجش برای هریک ازارزشهای نظری،اقتصادی،هنری،اجتماعی،مذهبی ،وسیاسی به ترتیب برابر
86/0، 77/0، 83/0، 81/0، 82/0، و79/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هریک ازارزش ها ی موردمطالعه درجامعه بیش ازحدمتوسط وبالاست ،در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور متغیر ارزش هنری بالاترین رتبه از سطوح ارزش ها و در مقابل ارزش مذهبی پایین ترین رتبه ، و ارزش سیاسی ، اقتصادی ، نظری و اجتماعی در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارد. علاوه بر این در مطالعه حاضررابطه ویژگی های فردی نیز با متغیرهای نظام ارزش های دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته واین نتایج به دست آمد: جنسیت باارزش اقتصادی وارزش هنری، تاهل باارزش اقتصادی،سن باارزش هنری،مقطع تحصیلی باارزش اقتصادی،نوع دانشکده باارزش هنری رابطه دارد. این ویژگی های فردی باهیچ یک ازارزش های دیگررابطه معنادارندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

value system of student assessment

نویسنده [English]

  • زهرا دشتوان اردستانی

پیام نور

چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظام ارزش های متعالی در دانشØ‌ویان ازطریق تعیین نظام ارزش های دانشØ‌ویان درهریک ازسطوح، رتبه بندی نظام ارزش های دانشØ‌ویان ،وتعیین رابطه ویژگی های فردی بانظام ارزش های دانشØ‌ویان انØ‌ام گردید . Ø‌امعه آماری مورد مطالعه 4500 نفردانشØ‌ویان دانشگاه پیام نور استان تهران در دانشکده های علوم انسانی ، علوم پایه و کشاورزی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستندکه در سال 89-1388 به تحصیل اشتغال داشته اند . Ø­Ø‌م نمونه 350 نفروباروش نمونه برداری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه برروی افراد گروه نمونه اØ‌را گردید. در این مطالعه از پرسشنامه سلسله مراتب ارزش های آلپورت ، ورنون و لیندزی که به صورت ارزش های نظری ، اقتصادی ، هنری ، اØ‌تماعی ، مذهبی، و سیاسی در نظر می گیرداستفاده گردید . ابزارتوسط مولفین ساخته شده وبارها درپژوهش های مختلف مورداستفاده قرارگرفته وازروایی کافی برخورداراست.اعتبارابزارسنØ‌Ø´ برای هریک ازارزشهای نظری،اقتصادی،هنری،اØ‌تماعی،مذهبی ،وسیاسی به ترتیب برابر 86/0، 77/0، 83/0، 81/0، 82/0، و79/0 به دست آمد. نتایØ‌ پژوهش نشان داد که هریک ازارزش ها ی موردمطالعه درØ‌امعه بیش ازحدمتوسط وبالاست ،در Ø‌امعه دانشØ‌ویان دانشگاه پیام نور متغیر ارزش هنری بالاترین رتبه از سطوح ارزش ها و در مقابل ارزش مذهبی پایین ترین رتبه ، و ارزش سیاسی ، اقتصادی ، نظری و اØ‌تماعی در رتبه های دوم تا پنØ‌م قرار دارد. علاوه بر این در مطالعه حاضررابطه ویژگی های فردی نیز با متغیرهای نظام ارزش های دانشØ‌ویان مورد بررسی قرار گرفته واین نتایØ‌ به دست آمد: Ø‌نسیت باارزش اقتصادی وارزش هنری، تاهل باارزش اقتصادی،سن باارزش هنری،مقطع تحصیلی باارزش اقتصادی،نوع دانشکده باارزش هنری رابطه دارد. این ویژگی های فردی باهیچ یک ازارزش های دیگررابطه معنادارندارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political
  • Social
  • Aesthtic
  • Economic
  • Theoretical )
  • Religious