تعیین و تبیین عوامل برون سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

10.22034/irphe.2013.706970

چکیده

هدف این مقاله تعیین و تبیین عوامل برون‌سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل است. روش تحقیق آن از نوع ترکیبی و جامعه آماری شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فنّاوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فنّاوری سازمان‏های طرف قرارداد با این دانشگاه است. برای نمونه‏گیری در بخش مطالعه کیفی از نمونه‏گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقّق‏ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های آماری همچون آزمون‏های تی، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‏گر تأثیر عواملی برون‏سازمانی شامل نیروهای دولتی، نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی، قوانین و مقررات کلان، پیشرفت‌های فنّاورانه، رقبا و رقابت‌پذیری، مشتریان و مشتری‏مداری و مواردی دیگر در تجاری‏سازی نتایج پژوهشی است. در تبیین روابط این عوامل، علاوه بر اولویّت‏بندی آنها، نتایج نشان داد که اغلب عوامل رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر دارند. در نهایت بعد از بحث و نتیجه‏گیری از یافته‏ها، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی مرتبط ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining ex-organizatonal factors influencing commercialization of research results: Islamic Azad University-Science and Research Branch Case

نویسندگان [English]

  • hosseinali jahed 1
  • hamidreza arasteh 2

1 Islamic azad university of shahre rey

2 Tarbiat moallem university of tehran

چکیده [English]

The main aim of this article is to identify the EX-ORGANIZATIONAL factors affecting commercialization of research results, and explain the relationship among the factors. The sample of this research includes the faculty members and administrators of Islamic Azad University-Science and Research. To study the affective ex-organizational factors in the commercializing of research results, mixed research methods was used. Data were analyzed by statistical tests such as T-Test, ANOVA, Friedman and Explorative Factor Analysis. Results indicated that Government forces, economic forces, the education system, macro-regulation, technological developments, competition and competitiveness, Being customer-oriented and ..., are ex-organizational factors that affect the commercializing research results (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • Higher education
  • ex-organizatonal factors
  • Research results