مطالعه نقش میانجی عدالت سازمانی در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و سکوت سازمانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2017.706968

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین سبک رهبری­اخلاقی مدیران و سکوت­سازمانی کارکنان صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده­های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (618 مرد و 801 زن) نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 302 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه­گیری در این پژوهش، روش نمونه­گیری طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. جهت گردآوری داده­ها از  سه پرسشنامه رهبری اخلاقی (محقق­ساخته)، سکوت­سازمانی (محقق­ساخته) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) استفاده‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (رهبری اخلاقی «92/0»، سکوت­­سازمانی «79/0» و عدالت­سازمانی «93/0») ارزیابی شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف - اسمیرنف، تی تک­نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل­ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته­ها نشان داد: 1) بین رهبری اخلاقی مدیران و سکوت­سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (56/0- r= و 01/0P≤). 2) بین رهبری اخلاقی مدیران و عدالت­سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (73/0r= و 01/0P≤). 3) بین عدالت­سازمانی و سکوت­سازمانی کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد (51/0- r= و 01/0P≤). 4) عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی نقش واسطه­ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the mediating role of organizational justice in the relationship between managers' ethical leadership style and organizational silence sttaf

چکیده [English]

The present work study the relationship between manager’s ethical leadership and organizational silence  with organizational justice among the employees of  University of  Tehran. The method of the research is descriptive and the type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees in University of  Tehran, 1394-95. According to the latest statistics, there are 1419 (consisting of 801 women and 618 men) employees Working in University of  Tehran. That sample was selected by Stratified sampling and the size of sample was identified based on cochrane formula are 302. data were collected through ethical leadership questionnaire (Researcher made) and organizational silence questionnaire (Researcher made) and organizational justice of Niehoff & Moorman (1993). To determine the validity of the questionnaire, content validity and construct was used and Their reliability was estimated through Cronbach’s alpha coefficient on Pilot  study (ethical leadership "0/92", organizational silence ''0/79'', organizational justice "0/93"). To analyze the data, the Kolmogorov - Smirnov, one-sample t, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used. The results showed that: 1) There is a significant and Negative relationship (r= - 0/56,p≤0/01) between the ethical lidership of managers and organizational silence .2) ) There is a significant and Positive relationship (r=0/73,p≤0/01) between the ethical lidership of managers and organizational justice 3) There is a significant and Negative relationship (r= -0/51,p≤0/01) between the organizational justice and organizational silence 4) organizational justice in relationship between manager’s ethical leadership and organizational silence plays a mediating role. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical leadership
  • organizational silence
  • organizational justice
  • employees of University of Tehran