تبیین نقش جامعه‌پذیری علمی در شکل گیری هویت دانشجویی مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان در سال تحصیلی 96-1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22034/irphe.2019.706960

چکیده

این تحقیق با الهام از دیدگاه جامعه­پذیری علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی وایدمن و همکاران به بررسی هویت دانشجویی دانشجویان و چگونگی پیوند و تعامل هر یک از ابعاد جامعه­پذیری علمی (جامعه­پذیری دانشگاهی، عضویت در اجتماعات علمی، تعامل با دوستان و فرهنگ آموزشی دانشکده) با آن در جامعه آماری پرداخته شده است.
این تحقیق از نوع پیمایش اجتماعی بوده و از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه و روش اسنادی برای جمع­آوری داده­های تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی استان اصفهان در سال 1396 می­باشد که تعداد 320 نفر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته­اند. پایایی متغیرهای تحقیق با استفاده از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار و مثبت هر یک از متغیرهای جامعه­پذیری دانشگاهی، عضویت در اجتماعات علمی، تعامل با دوستان و فرهنگ آموزشی دانشکده به ترتیب برابر با (0.570، 0.233،0.175،0.635=r) با میزان هویت دانشجویی دانشجویان می­باشد. همچنین، در ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از نرم­افزار PLS بر اساس مدل حجم اثر متغیر جامعه­پذیری دانشگاهی (0.143=F2 ) در حد متوسط و سایر متغیرها در حد کم می­باشد.  همچنین، مقدار Q2  برابر با 0.405 نشان می­دهد در مجموع، توان پیش­بینی کنندگی مدل در حد زیاد می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the role of scientific socialization in the formation of student identity

نویسندگان [English]

  • elham shafaiimoghaddam
  • mohsen niazi

University of Kashan

چکیده [English]

This research inspired by the scientific community's view of graduate students, Wademan et al., Looked at the student identity of students, and how each of the dimensions of scientific community (academic community, membership in scientific communities, interaction with friends and culture Educational College) has been studied in the statistical society.
This research was a social survey method and the questionnaire technique combined with interviews and the methodology used to collect the research data was used. The statistical population of the study consisted of all postgraduate students of public universities of Isfahan province in 1396, in which 320 individuals were surveyed as sample size. The reliability of the research variables was verified using the coefficient of reliability and Cronbach's alpha. The results of the research indicated a significant and positive relationship between each of the variables of academic community, membership in academic communities, interaction with friends and educational culture of the college were equal to (0.570, 0.233.0.175.0.635 = r) with students' student identity Be Also, in evaluating the structural model using PLS software, based on the volume model, the effect of the variables of academic community (F2 = 0.143) is moderate and the other variables are low. Also, the Q2 value is 0.405. Overall, the predictive power of the model is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Identity
  • Scientific Socialization
  • Educational Culture
  • Academic Communities and Interactions