نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/irphe.2019.706959

چکیده

نظام آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه به منظور توسعه و پیشرفت شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی ساختار اجتماعی­فرهنگی دانشگاه­ها بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه­ای و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده­ها، ترکیبی اکتشافی متوالی و از نوع الگوسازی بوده که با استفاده از روش همسوسازی داده­های چندگانه  در سه مرحله به تدوین و اعتباریابی چارچوب نظری اولیه پرداخته شده است.  جهت شناسایی مؤلفه­های ساختار اجتماعی فرهنگی دانشگاه­ها، در مرحله اول، 46 واحد مطالعاتی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله دوم مصاحبه­ به­صورت نیمه­ساختاریافته و هدفمند با  16 نفر از خبرگان این حوزه صورت گرفت و در مرحله سوم، با استفاده از پرسشنامه­های­محقق­ساخته 378 نفر از کارکنان آموزشی و غیرآموزشی با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی  در 8 دانشگاه مختلف مورد سؤال قرار گرفتند.  برای تجزیه و تحلیل داده­ها در مرحله اول از از روش تحلیل محتوای اسناد به روش مقوله­بندی، در مرحله دوم، روش تحلیل محتوا به روش تحلیل مقوله­ای استفاده شد و در مرحله سوم  برای اعتباریابی چهارچوب تدوین شده از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزارSmart PLS  بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار اجتماعی­فرهنگی دانشگاه­ها در برگیرنده­ی 12مؤلفه­ی اصلی شامل؛ اعتماد؛ هنجارها و ارزش­های مشترک؛ درک متقابل؛ پویایی­های گروهی و کنش­های مشارکتی؛ کانال­های اطلاعاتی و ارتباطات شبکه­ای؛ هویت؛ ریسک­پذیری و نوآوری؛ رهبری و مدیریت؛ ساختار؛ ارزیابی، تکریم و منزلت­دهی­؛ مأموریت و رسالت و استقلال و آزادی می­باشد. لذا مؤلفه­های شناسایی شده­ی این پژوهش می­تواند مبنای مناسبی برای بررسی، شناخت و بهبود  ساختار اجتماعی­فرهنگی دانشگاه­ها  توسط نهادهای عالی سیاست­گذاری در آموزش عالی کشور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and accreditation a model for universities Sociocultural Structure

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shams
  • Khaled Mirahmadi

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of the present research was to develop and to accredite a sociocultural structure for universities. The methodology adopted in this research was applied and developmental in terms of purpose. It should be noted that a mixed method was utilized to gather data in 3 stages. In the first stage, 46 study centers were identified and selected through sampling and then analyzed in order to specify the components of sociocultural structure in universities. Following that in the second stage, a semi-structured interview with as many as 16 lecturers, managers and experts in this area was conducted. The given individuals were chosen purposefully. The third stages contained researcher-made questionnaire was made to collect data from 378 academic and nonacademic staff from 8 univerisites through stratified random sampling. In order to analyze the gathered data, content analysis of documents in the form of categorization was utilized in the first stage. The second stage adopted content analysis with the method of categorization. Lastly in the third stage, Partial Least Squares, PLS adopted to accredit the model through SMART PLS 3 software. The following 12 components were identified in the results of the study: trust; shared norms and values; mutual understanding; group dynamics and collaborative actions; information channels and network communications; identity; risk-taking and innovation; leadership and management; structure; assessment, reverence and dignity; assignment, reputability and responsibility; autonomy and freedom. Theremore, it should be mentioned that such components can be applied for investigation, diagnostice and improvement of sociocultural structure of the universities by the grand policy-making organizations in higher education of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociocultural Structure
  • Universities
  • Sociocultural Structure for Universities