نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 موسسه غیر انتفاعی نیما

10.22034/irphe.2019.706956

چکیده

در این تحقیق، به بررسی نقش قدرت وابستگی به برند در ارزش ویژه برند آموزش عالی بین المللی پرداخته شده است. روش تحقیق براساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان غیر ایرانی است که محل زندگیشان خارج از مرزهای ایران می باشد ولی در یکی از دانشگاههای بین المللی داخل ایران تحصیل کرده اند. این تحقیق با توجه به سابقه مطالعات داخلی جزو معدود مطالعاتی است که به بررسی دانشگاه های کشور از دیدگاه دانشجویان بین المللی می پردازد. ضمن اینکه سعی شد با بررسی طیف گسترده ای از دانشجویان حتی آنهایی که درس خود را به اتمام رسانده و به کشورشان برگشته اند، دیدگاه جامع تری در این حوزه به دست بیاوریم. در این مطالعه بدلیل پراکنده بودن اعضای جامعه آماری از روش نمونه­گیری غیراحتمالی آسان یا در دسترس[1] استفاده شده است. پرسشنامه ها بصورت اینترنتی توزیع و تعداد 219 پرسشنامه مبنای تحلیل داده­ها قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دانشگاههای بین المللی ایران می بایست با افزایش کیفیت خدمات رسانی خود و افزایش و بهبود رفتار کارکنان باعث افزایش کیفیت ادراک شده دانشجویان خود گردند، که این امر باعث بهبود تصویر برند، هویت برند، معنای برند و شهرت برند شده و متقابلا باعث افزایش تعهد، اعتماد و رضایتمندی دانشجویان می گردد که نهایتا منجر به افزایش ارزش افزوده برند می شود.

 
 
 

[1] - Convenient Sampling

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Brand Attachment in the Brand Equity of Higher Education at International Level (Case study: Students of International Universities of Iran)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaedi 1
  • Azam Sazvar 2
  • Eynollah Mohamadi 2

1 Mazandaran University

2 Nima Higher Education Institution

چکیده [English]

In this research, the role of brand attachment in the brand equity of international higher education was examined. The research is practical based on the purposes of the study. A descriptive correlational-survey method was used for data collection. The statistical population of the study includes all non-Iranian students whose place of residence is outside Iran's borders but have studied at one of the international universities in Iran. The study, according to the history of national studies, is one of the few studies that have examined the universities of the country from the perspective of international students. In addition, we have tried to get a more comprehensive view of this area by examining a wide range of students, even those who have completed their studies and returned to their country. In this study, due to the dispersion of statistical population, a convenient non-probability sampling method was used. The questionnaires were distributed online and 219 questionnaires were used to analyze the data. Structural equation modeling was applied to test the research hypotheses. The results of the research indicate that international universities of Iran should increase the perceived quality of their services by increasing the quality of their services and improving the behavior of their staff, which improves the brand image, brand identity, brand concept and brand reputation that in turn enhances commitment, trust and satisfaction of students, and ultimately leads to increased brand value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The power of brand attachment
  • brand equity
  • internationalization of universities
  • brand image
  • brand concept
  • brand identity