شناسایی و تبیین ابعاد موثر بر دورکاری هوشمند: مدل‌ کاری انعطاف‌پذیر در دوران بحران بیماری کوئید-19 و فراتر از آن (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.22034/irphe.2022.706953

چکیده

یکی از مدل‌های جدید انجام کار و فعالیت‌ها در عصر حاضر، بهره­گیری از دور کاری هوشمند است که به عنوان یک روش جدید برای  انجام کار و فعالیت‌ها شناخته شده است. کار هوشمند روشی برای چابک‌تر شدن سازمان و مقابله با تغییرات روزافزون بازار و بحران‌های مختلف است. نمونه بارز از بحران­های کنونی بیماری همه‌گیر کوئید -19 است که کار میلیون‌ها نفر را در سرتاسر جهان به منظور فاصله‌گذاری اجتماعی، به خانه‌های افراد منتقل کرده است. این بیماری اثراتی جدی بر نیروی کار و به‌طور کلی اقتصاد کشورها داشته است. تمام کسب و کارها و سازمان­های تولیدی، خدماتی و آموزشی در سراسر جهان در وضعیت بحران به سر می‌برند. در این شرایط نمی­توان با قطعیت پیش‌بینی کرد چه زمانی اقتصاد دوباره سر پا خواهد شد. استفاده ازمدل‌های کاری انعطاف­پذیر بخش مهمی از راهبردها دربرابر چالش­های پیش رو از جمله بحران کوئید-19 هستند. در این راستا مقالۀ حاضر به شناسایی و تبیین ابعاد موثر بر دورکاری هوشمند به عنوان یک الگوی کاری انعطاف­پذیرمی­پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع پژوهش­های توصیفی- پیمایشی می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 385 نفر محاسبه شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. فرضیه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل مدل از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عامل اکتشافی و نرم­افزارهایSPSS 22  و8.8   Lisrel استفاده شده است. بر اساس داده­های استخراج شده ابعاد دورکاری هوشمند در هشت بعد بهره­وری، فناوری، فردی، ارتباطات و همکاری، سازمانی، اجتماعی، مدیریتی و خانواده و زندگی شناسایی و دسته­بندی شده است. ارائه راهکارهای موثر کار هوشمند، با افزایش انعطاف­پذیری سازمان­ها، بالا بردن مهارت‌ها و کشف مسیرهای تازه می‌توانند در کمک به کلیه سازمان­ها برای برون رفت از این بحران، نقش چشمگیری ایفا کنند. ارائه راهکارهای موثر کار هوشمند، با افزایش انعطاف­پذیری سازمان­ها، بالا بردن مهارت‌ها و کشف مسیرهای تازه و داشتن نگاه میان­رشته­ای می‌توانند در کمک به کلیه سازمان­ها برای برون رفت از این بحران، نقش چشمگیری ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the dimensions affecting smart telework in a COVID-19 crisis and beyond (Case study: faculty members and staff of Payame Noor University)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Shafiee
  • Ali Shahnazari Dorche

Department of Information Technology Management

چکیده [English]

One of the new working models in the present era is smart teleworking that is known as a new method of performing the activities. Smart working is a method of achieving a more agile organization and coping with the increasing changes of the market and different crises. One of the main instances of such crises is the current pandemic i.e. COVID-19 as a result of which, millions of people all over the world are working at home to observe the social distancing principles. This pandemic has seriously affected the labor force and the economy of the countries. It has put all the businesses and manufacturing, service, and educational organizations of the world under a crisis. In such a condition, it cannot be certainly predicted when the economy will flourish again. Flexible working models constitute the majority of the strategies adopted against the faced challenges including COVID-19. In this regard, the present paper investigates and explains the dimensions affecting smart teleworking as a flexible working model. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method.  The sample size was calculated based on the Cochran's formula of 385 people and a questionnaire was used to collect data. The hypotheses have been examined through confirmatory factor analysis.The model has been analyzed by structural equation modeling (SEM) and exploratory factor analysis in SPSS 22 and Lisrel 8.8 software. According to the obtained data, smart teleworking consists of eight dimensions including productivity, technology, individual, communication and cooperation, organization, social, management, and family and life dimensions. The significantly effective solutions for the organizations to get rid of such crises include proposing efficient smart working models while increasing the organizational flexibility, promoting the skills, and discovering new methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart work
  • Work flexibility
  • Smart telework
  • COVID-19
  • Exploratory Factor Analysis