بررسی نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی: مورد مطالعه، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2022.706941

چکیده

به دنبال شیوع ویروس کرونا در دنیا، آموزش مجازی در دانشگاه‌های ایران رواج یافت. هدف این مقاله بررسی نگرش دانشجویان رشتۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نسبت به این گونه آموزش بوده است. با این هدف و بر اساس الگوی پذیرش فناوری دیویس، متناسب با رشتۀ نامبرده، پرسشنامه‌ای محقق- ساخت با 74 سؤال، متضمن 3 شاخص اصلی «تلقی از سودمندی»، «تلقی از سهولت دسترسی»، «تمایل به استفاده در آینده» و 6 زیرشاخص در رابطه با آموزش مجازی زبان تهیه شد. 166 دانشجو به پرسشنامۀ الکترونیکی پاسخ دادند و میزان آلفای کرونباخ برای شاخص‌ها عبارت بود از: سودمندی (971/0)، سهولت استفاده (972/0)، تمایل به استفاده (94/0). برای تحلیل یافته‌ها از آزمون‌های t یک‌گروهی و دوگروهی و آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون رتبه‌بندی فریدمن استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سطح سه شاخص اصلی پژوهش در بین دانشجویان هر دو مقطع، در کلیۀ رشته‌ها پایین‌تر از حد متوسط است؛ به این معنی که از نظر دانشجویان، آموزش مجازی قابل دسترس و سودمند نبوده و در کل، آنان نگرش مثبتی به این گونه آموزش ندارند. طبق نتایج، دانشجویان بر این باور بودند که دوره‌های مجازی آنان را به استقلال در یادگیری سوق داده، اما علی‌رغم دسترسی آسان به امکانات و ابزارهای سامانۀ یادگیری الکترونیکی، تعامل سازنده میان استادان و دانشجویان شکل نگرفته است. تفاوت‌هایی نیز در نگرش دانشجویان دو مقطع قابل ملاحظه بود؛ از نظر دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده از سامانۀ یادگیری و پرورش مهارت‌های زبانی در کلاس‌ها نسبت به دانشجویان کارشناسی آسانتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students’ Attitude toward Electronic Learning at the University of Tehran’s Faculty of Foreign Languages and Literatures

نویسندگان [English]

  • Soodeh Eghtesad
  • Marzieh Mehrabi

University of Tehran

چکیده [English]

Following the outbreak of coronavirus in the world, Iranian universities embraced electronic courses to continue students’ education. The purpose of this study is to investigate students’ attitude toward electronic learning based on Davis’s Technology Acceptance Model. To this end, a researcher-developed electronic questionnaire, consisting of 74 questions, was distributed among undergraduate and graduate students at University of Tehran’s Faculty of Foreign Languages and Literatures. The questions analyzed students’ attitude toward electronic courses and their overall intention to use them in the future using three indicators: “perceived usefulness,” “perceived ease of use”, and “intention to use,” and six sub-elements pertaining to language-learning. 166 students participated in this research and the Cronbach’s alpha coefficients for the indicators were the following: usefulness (0.971), ease of use (0.972), intention to use (0.94).
The data was analyzed through one-sample and paired-samples t-tests, one-way Anova test and Friedman test. Findings indicate that the level of the three indicators among graduate and undergraduate students in all seven language groups studied were lower than the average: according to students, electronic courses were neither very easily accessed nor useful, which suggests a rather negative attitude toward electronic learning. Students believed that electronic learning made them more independent in learning, yet despite a relatively easy access to university’s e-learning platform, there was no productive interaction between students and professors. In addition, differences were perceived in undergraduate and graduate students’ attitudes: graduate students found electronic learning relatively more user-friendly and believed that language skills were more easily developed in those courses.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Technology Acceptance Model
  • Foreign languages and literatures
  • Perceived usefulness
  • Perceived ease of use