ظرفیت سازی دانش؛ عنصری برای شکل گیری پیامد های کارآفرینانه در نتایج تحقیقات موسسات تحقیقات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2010.706873

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های زمینه ساز شکل گیری پیامد های کارآفرینانه در سازمان های تحقیقاتی با تمرکز بر نقش محوری ظرفیت سازی دانش و به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس - واریانس انجام شد. جامعه‌ آماری شامل 2768 نفر از اعضای هیات علمی و محققان مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت بود که برای اندازه گیری صفت های مکنون مورد مطالعه در چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده واقع شد. برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی(DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده(AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 54/8 جهت مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ظرفیت سازی دانش از مولفه های خلق دانش، تفسیر دانش و نشر و توزیع دانش تشکیل شده است. بهد خلق و تفسیر دانش بر شکل گیری ابعاد تحقیق و توسعه کارآفرینانه از خود اثر معنی داری را نشان می دهند لیکن نشر دانش در نظام تحقیقات کشاورزی کشور نقش معنی داری را از خود نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Building knowledge capacity, antecedent for Entrepreneurial consequence in Iranian agricultural research

نویسندگان [English]

  • ایرج ملک محمدی
  • بهروز زارعی

چکیده [English]

This research was conducted to identification knowledge capacity role in Entrepreneurial Research and Development Antecedents in agricultural research institute that was implemented as a correlation research by using casual model and covariance - variance analysis. Statistical population of the study was consisted of 2768 agricultural research specialists in Iran, One out of each six regional groups of Provinces (N= 25) was randomly selected and 320 researchers were randomly selected from theses six provinces based on Cochran’s sampling methodology. Research instrument consisted Likert scale for latent variables measurement. Validity of the questionnaire was analyzed using of Average Variance Extracted (AVE) that is a one method of Discriminant validity. Also Composite reliability coefficients were calculated for the questionnaire's parts. These amounts show that questionnaire has a high ability for data gathering. Structural equation modeling was employed by LISREL 8.54 software package. The result of research shown that knowledge capacity, are formulated of knowledge acquisition, knowledge interpretation and knowledge distribution factors, significantly. Along with, knowledge acquisition and knowledge interpretation components have a significant role in innovative technology transfer and entrepreneurial Research and development dimensions. While knowledge distribution has no significant effect on innovative technology transfer and entrepreneurial Research and development dimensions in Iranian agricultural research system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building knowledge capacity
  • Research and Development (R&
  • D)
  • Intrapreneurship and Structural Equation Modeling (SEM)