« بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان»(مورد: دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/irphe.2011.706870

چکیده

  تحقیق حاضر، با هدف مطالعه رابطه امید با موفقیت تحصیلی، بر روی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و در سه رشته علوم انسانی، فنی-مهندسی و علوم پایه صورت پذیرفت. تعداد 381 نفر نمونه مورد نظر با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی انتخاب شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد « مقیاس امید در عرصه­های خاص بزرگسالان» بود. و از روش­های آزمون­ T ، تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی و رگرسیون و آزمون شفه برای تحلیل داده­ها استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش؛ بین دو عامل امید و موفقیت تحصیلی رابطه معنادار بدست آمد . همچنین با توجه به نتایج، میزان امید دانشجویان در عرصه­های مختلف با رشته تحصیلی و دوره تحصیلی آنان رابطه معنادار داشت؛ و علاوه بر این بین میزان امید در عرصه خانوادگی و عرصه تحصیلی با موفقیت تحصیلی نیز رابطه­ای معناداری وجود داشت ولی در سایر عرصه­های مطرح­شده امید، رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین بین میزان امید با ویژگی­های دموگرافیک دانشجویان رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت نتایج نشان داد که از بین شش عرصه مطرح امید، امید در عرصه تحصیلی بیشترین رابطه را با موفقیت تحصیلی دارا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“ Investigating the Relationship of Hope and academic success of the students”( Case: Shahid Beheshti University)

نویسندگان [English]

  • nasrin ebrahimi
  • zahra Sabaghian
  • Mahmood Abolghasemi

shahid beheshti university

چکیده [English]

  The objective of this study was to investigate the relationship between hope and academic success, was which performed on Shahid Beheshti University students educating in undergraduate and post-graduate in three branches, Human science, Technical-Engineering and Base Scinces. 381 cases were selected by RatioStratified random Sampling method. The tool of collecting data was the standard questionnaire “Adults hope scale in specific areas”, and in order to analyze the data the mothods of T test, analysis of Variance, Correllation coefficient and Regression, were used. According to the results of this research there was a significant relationship between the two factors: hope and academic success. Also regarding the results there was a significant relationship students hope in different phases with their academic field and academic period. Besides this, there was a significant relationship between hope in familial area as well as academic phase and academic success, but in other areas of hope there was no significant relationship. Also between hope scale and demographic features of the students there was no significant relationship. Finally, the results indicated that among six areas of hope, hope in the academic area had the highest relationship with academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope
  • academic success
  • students