نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم

10.22034/irphe.2010.706867

چکیده

هدف از این پژوهش تشخیص خوشه های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی بود. مبانی نظری پژوهش نظریه خود تعیین گری دسی و رایان است که در آن منابع انگیزشی به پنج دسته انگیزش درونی، نظم دهی تشخیص داده شده، نظم دهی درون فکنی، نظم دهی بیرونی و بی انگیزگی تقسیم شده است. در این پژوهش پیمایشی، بر روی 159 دانشجوی دبیری پرسشنامه انواع انگیزش در کلاس درس اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل خوشه ای نشان داد که در هرکدام از دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی دو خوشه انگیزشی وجود دارد. اولین خوشه یک نیمرخ انگیزشی خودتعیین گر بود که در آن دانشجویان سطوح بالایی از انگیزش درونی و نظم دهی تشخیص داده شده و سطوح پائینی از بی انگیزگی و انگیزش بیرونی داشتند. دومین نیمرخ انگیزشی که از تحلیل خوشه ای به دست آمد شامل دانشجویانی با مقادیر بالای بی انگیزگی و نظم دهی بیرونی، مقدار متوسط در نظم دهی تشخیص داده شده و مقادیر پائین در انگیزش درونی و نظم دهی درون فکنی بود. بررسی خوشه های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی نشان داد که نسبت دانشجویان خوشه یک در دروس اختصاصی بیشتر از دروس عمومی و تربیتی بود. در دروس تربیتی نسبت دانشجویان هر دو خوشه یکسان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students – teachers’ motivational clusters in general, educational and specific courses in Azerbaijan Teacher Training University

نویسندگان [English]

  • javad mesrabaid
  • , zeynab ahmadi
  • elham erfani adab

Azerbaijan Teacher Training University

چکیده [English]

The purpose of this study was identifies clusters of students teachers in general, educational and specific courses. Theoretical bases of this study are dece and Ryan’s Self-determination theory that in which the resources of motivation is divided to five categories: external regulation, introjected regulation, identified regulation, integrated regulation and amotivation. The research method was survey and 159 teachers in service completed the motivation types in the classroom’s questionnaires. Data analysis using with cluster analysis discovered two motivational clusters in general, educational and specific courses. The first cluster was self-determinant motivational profile that in which student has high levels of internal motivation and identified regulation and low levels of external motivation and amotivation. The second motivational profiles was included students with high levels amotivation and external regulation, middle level of identified regulation and low levels of internal motivation and introjected regulation. Also, the first motivational cluster has most students in specific courses. Proportions of two clusters were similar two in educational courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational profile
  • self-determination theory
  • cluster analysis
  • university courses
  • teacher in service