مطالعه ارتباط راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باهنر کرمان

2 دانشگاه پیام نور تهران

10.22034/irphe.2010.706866

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ارتباط کاربرد راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاههای مجازی است.در یک بررسی توصیفی –همبستگی 352 دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای مجازی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی با 38 گویه بوده است. میانگین نمرات تا زمان مطالعه به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.داده ها به کمک آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس، رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از ارتباط معناداربین راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات با پیشرفت تحصیلی است. همینطور مولفه های راهبردهای شناختی و فراشناختی هردو توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارند، در تعاملات بیشترین مولفه ای که توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارد، تعامل استاد با یادگیرنده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of relationship between students cognitive and metacognitive strategies and interactions in virtual education and academic achievement.

نویسندگان [English]

  • Nasim Saeed 1
  • Hossein Zare 2
  • Nematolah Mousapour 1
  • Mohammad reza Sarmadi 2

1 bahonar university

2 Payamnour university

چکیده [English]

The goal of this study is to investigate relationship between cognitive and metacognitive strategies and interactions of bachelor students in virtual universities and their academic achievement.
In a correlation-Descriptive study 352 bachelor students were selected from virtual universities. They answered Questionnaire for studying research variables. Their scores average was considered as academic achievement index until study time .Data were analysed by Multiple regression ،Simple regression ،Variance analysis and T-test..The obtained findings from this research showed that there is a relation between students cognitive and metacognitive strategies and interactions in virtual environment and their academic achievement .Also, student-master interaction have the most ability for academic achievement prediction and there was the most correlation between those.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive and Meta cognitive strategies
  • Interactions
  • Virtual education
  • Academic achievement
  • Students