بررسی شیوه های مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2010.706862

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوه‌های مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی در دو وضعیت موجود و مطلوب می‌باشد. چهار شیوه‌ مشارکت در برنامه‌ریزی درسی، مطلع شدن از تصمیم‌های اتخاذ شده توسط دیگران، حضور اعضای هیات علمی برجسته، حضور نماینده اعضای هیات علمی و حضور خود در کمیته برنامه‌ریزی درسی گروه می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان می‌باشند که در دوره تحصیلات تکمیلی به تدریس و پژوهش اشتغال دارند. برای انتخاب اعضای هیات علمی دو دانشگاه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده گردیده است. پرسش‌نامه محقق‌ساخته، ابزار جمع‌آوری داده‌های این پژوهش بوده ‌است. این پرسشنامه شامل شش گام برنامه‌ریزی درسی برای دوره تحصیلات تکمیلی است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
بر اساس نتایج حاصل، تعداد اعضای هیات علمی که در وضع موجود قائل به مشارکت یا عدم مشارکت خود در برنامه‌ریزی درسی هستند در دو دانشگاه و در گام‌های شش‌گانه برنامه‌ریزی درسی متفاوت است. اعضای هیات علمی که معتقد به وجود مشارکت خود در وضع موجود می‌باشند روش اصلی که در حال حاضر از طریق آن در برنامه‌ریزی درسی مشارکت می‌نمایند را بیشتر حضور مستقیم خود در عرصه تصمیم‌گیری دانسته‌اند. اعضای هیات علمی در وضع مطلوب، بر نقش خود به عنوان مجری برنامه‌درسی تاکید ویژه‌ای دارند، لکن نقش‌های مربوط به طراحی، تغییر و ارزشیابی برنامه‌‌درسی را بیشتر به آن گروه از اعضای هیات علمی واگذار می‌کنند که به لحاظ علمی، آموزشی، پژوهشی و برخورداری از آثار تخصصی، در سطح بالایی قرار دارند. اعضای هیات علمی در مواردی نیز بر حضور خود و اعضای هیات علمی برجسته در کنار یکدیگر تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Participation Styles of Faculty Memebers in Postgraduate Curriculum Planning.

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Sharifian
  • Mostafa Sharif
  • Ebrahim Jafari
  • Nematollah Mosapour

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is the study of participation styles of faculty members in postgraduate curriculum planning in existent and desired situation. Four styles of participation in curriculum planning are: A) being informed from decisions made by others, B) participation of high level faculty members, C) participation of a representative of faculty members, and D) one self participation in the curriculum planning committee. The research was conducted by descriptive-analytical method. Population of the research included faculty members of Isfahan University and faculty members of Isfahan University of Technology. To allocate the faculty members to the sample, stratified sampling method was used. The research instrument was a researcher made questionnaire. This questionnaire included six steps for postgraduate education curriculum planning. In order to identify how valid it was, content validity was used and Cronbach's alpha was used to identify its reliability.
The research findings revealed that the number of faculty members who tend to or not to in curriculum planning in both universities and the six steps of curriculum planning are different in the existent situation. The faculty who believe that they have participation in the existent situation have rated direct participation as their mode of participation in decision making. Faculty members emphasized on their role as curriculum executive in the desired situation. They believe that roles of design, change and evaluation of curriculum should be played by those faculties who are in high levels in respect of their academic, teaching experience and research status and having more academic works. In some cases, they have also emphasized on their own participation arm in arm with some other high level faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • faculty member
  • curriculum planning
  • postgraduate education