واکاوی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2010.706861

چکیده

هدف این تحقیق واکاوی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان است. نوع تحقیق، توصیفی می باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه مورد مطالعه تحقیق 155نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (155=N). حجم نمونه با استفاده از فرمولBartlett et al. (2001) تعیین گردید (110=n). و برای انتخاب این تعداد نمونه از افراد جامعه روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. جهت تعیین پایایی پرسشنامه انجام آزمون پیشاهنگ انجام گرفت و مقدار آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمد. نتایج آزمون های مقایسه میانگین نشان می دهد که جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان تاثیری بر نظرات آنها در مورد خصوصیات استاد خوب ندارند. نتایج تحلیل عامل ها نشان داد که پنج عامل دانش پژوهی، رفتاری، تکنیکی، ارتباطی و شخصی در حدود 73 درصد از واریانس خصوصیات یک استاد خوب تبیین می کنند.
واژه های کلیدی: استاد خوب، خصیصه دانش پژوهی، رفتاری، تکنیکی، ارتباطی و شخصی، دانشجویان کارشناسی ارشد،

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Good Master Features: The Viewpoint of Agricultural Students at Agriculture Terabit Modarres University, Tehran

نویسندگان [English]

  • Elahe harandi zade
  • Amir Naeemi
  • gholamreza Pezeshki Rad
  • Hasan Sadighi

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyses the Features of good master. The design of the study was a survey research and utilized a descriptive method. The target population consisted of 155 Master of Science students at Agriculture College of Terabit Modarres University. Sampling size was determined by Barttlet et al. (2001) sample size formule and for the population of this study, the mentioned table indicated 110 as sample size. A simple random sampling method was used to select students as sample of the study. A questionnaire was used as an instrument of data gathering. Face validity of the questionnaire was established by using a panel of experts in agricultural extension & education. A pilot test was conducted to determine the reliability of the questionnaire. Cronbach’s alpha was estimated between 0.82 by using of SPSS software version 16. Compare means tests findings showed that gender and educational field of student haven't any effect on their view point toward good master characteristics. Factor analysis findings showed that approximately 73% of good master characteristics determined by five factors include in: educational, behavioral, technical, communication and personal characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Good Master
  • Educational
  • Behavioral
  • Technical
  • Communication and Personal Futures
  • Master of Science Students