کیفیت ادراک شده در مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه ای در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2010.706859

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری مبادله رهبر-پیرو با رفتار شهروندی سازمانی اعضا در سطح سازمانی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری اساتید دانشگاه علامه طباطبایی(ره) می باشند که از تعداد 500 نفر اعضای جامعه تعداد 275 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای اجرای آزمون از پرسشنامه لیدن و ماسلین به منظور بررسی میزان کیفیت مبادله رهبر-پیرو ادراک شده از سوی اساتید و از پرسشنامه ارگان به منظور بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی اساتید استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همیستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات و از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی برازش کلی مدل تحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین هر دو بعد مبادله رهبر-پیرو و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در بین اساتید دانشگاه علامه طباطبایی(ره) رابطه مثبتی وجود دارد.نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان می دهند که مدل از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceived Quality in Leader-member Exchange and Organizational Citizen Behavior An Allameh Tabataba'I University Case Study

نویسندگان [English]

  • javad jafari farsani
  • Mir Ali Sayyed Naghavi

چکیده [English]

This paper investigates the relationship between Leader-member Exchange (LMX) style and Organizational Citizen Behavior (OCB) of members at organizational level. Our sample consists of 500 professors of Allameh Tabataba'i University which we finally selected 275 of them as our final sample. To run the test, we applied the questionnaire of liden and maslyn to investigate the ratio of perceived LMX by the professors and also the questionnaire of Orgon to investigate the ratio of OCB among them. In order to analyze the gathered data, first we applied Spearman's Correlation test to investigate the hypothesis and in the end, we investigated the whole model's fitness using Confirmatory Factor Analysis. Data analysis demonstrates that there is a positive relation between LMX and OCB among the professors of Allameh Tabataba'i University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader-member Exchange (LMX)
  • Theory of Social Exchange
  • role theory
  • Organizational Citizen Behavior (OCB)