بررسی علم سنجی مقالات منتشر شده محققین علوم پزشکی و علوم وابسته در ژورنال‎های پاکستانی و ایرانی در فاصله زمانی 2009-2004

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/irphe.2010.706858

چکیده

مقدمه:نمایه‎های علمی هرکشوری مهمترین شاخص توان علمی آن کشورمیباشد. افزایش چشمگیر تعداد مقالات منتشرشده محققین دانشگاههای علوم پزشکی در چند سال اخیر نیازمند بررسی کمی و کیفی با استفاده از شاخص‎های علم سنجی است.تحقیق حاضر به بررسی کیفیت و کمیت مقاله‎های منتشره با آدرس ایران در فاصله زمانی 2009 -2004 در زمینه علوم پزشکی و علوم وابسته در ژورنالهای پاکستان و داخل کشور میپردازد.

روش:با استفاده از بانک اطلاعاتی scopus سالهای 2009-2004 ، مقالات با affiliation ایران و زمینه‎های علوم پزشکی پایه و بالینی، بیولوژی، بهداشت و علوم وابسته به ترتیب به عنوان محدوده زمانی، مبنا و دامنه جستجو انتخاب میگردد.ارزش علمی تمام اسناد (مقاله کامل، مروری، گزارش و غیره) یکسان و نهایتاً تعدادی از ژورنال‎ها که حجم بیشتری از مقالات را شامل میشوند از نظر سابقه علم سنجی و کیفیت نسبی مورد بررسی اجمالی قرار میگیرند.

نتایج:در فاصله سالهای 2009-2004 تعداد 23801 سند علمی از ایران در scopus ثبت شده است.از بین مجلاتی که بیشتر از 200 مقاله باaffiliation ایران به چاپ رسانده‎اند بیشترین تعداد مقاله در ژورنال‎های پاکستانی Pakistan Journal of Biological Sciences با 1070 مورد و Journal of Applied Sciences با 772 مورد چاپ شده است و سپس با کاهش تعداد قابل توجه مقالات در ژورنال های ایرانی (Archives of Iranian Medicine (556، ( Acta Medica Iranica (433، Iranian Journal of Public Health (353) و Journal of Research in Medical Sciences (321) و ... دیده می‎شوند. جایگاه قرارگیری ژورنال‎های مورد بحث ایرانی و پاکستانی مورد استفاده در این تحقیق در بین سالهای 2009- 2004 و همچنین به تفکیک سالهای مجزا از نظر تعداد مقالات چاپ شده ایرانیها متفاوت می‎باشد. نتایج نشان می دهد که این دو ژورنال‎های پاکستانی تنها از سال 2006 در scopus نمایه شده‎اند و قبل از آن سابقه‎ای ندارند و از این نظر نسبت به ژورنال‎های ایرانی سابقه جدیدتری دارند ولی جالب است که از نظر رنکینگ رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‎اند و در همه حال بالاتر از ژورنال‎های ایرانی قرار می‎گیرند که احراز رتبه اول حتی در اولین سال نمایه شدن در scopus نیز در مورد Pakistan Journal of Biological Sciences دیده می‎شود.

بحث و نتیجه‎گیری:ضرورت چاپ مقاله برای ارتقاء اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلی دانشجویان Ph.D اقبال بلندی را برای این قبیل ژرونالها فراهم کرده است تا با دریافت هزینه های کلان،تحقیقات پژوهشی فاقد کیفیت را چاپ نمایند.شاید اولویت دادن به کیفیت پژوهش و بازنگری در سیاستهای تنبیهی و تشویقی و اکتفای محدود به رشد کمی مقالات، راهکار مناسبتری در جهت اعتلای علمی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative scientometric study of Iranian biomedical publications in Iranian and Pakistani journals during 2004-2009

نویسنده [English]

  • Mojtaba Panjehpour

Isfahan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Introduction: The scientific publications of any country are the most important indicator of its scientific abilities. Considerable increasing publication rate by researchers of Iran medical sciences universities in recent years needs to be reevaluated by qualitative and quantitative scientometry analysis. This research was aimed to explore the quality and quantity of articles published with the affiliation address of Iran in the field of medical and related sciences in the time interval 2009 -2004 in Pakistan and Iran domestic journals.

Method: We used SCOPUS databank to find the information of this study. Used options for this study are: Years, 2009-2004 Affiliation, Iran Subject area, basic and clinical medical sciences, biology, health and related sciences. All documents (full paper, review, reporting) assumed to have the same value. Finally those journals with most of published articles, evaluated by scientometric analysis.

Results: During 2004-2009, 23801 documents have been recorded from Iran in Scopus. Among the journals with more than 200 articles with Iran affiliation, the highest number of published articles are in Pakistan Journal of Biological Sciences (1070 documents) and Journal of Applied Sciences (772), both from Pakistan and then with a significance decrease in Iranian journals: Archives of Iranian Medicine (556), Acta Medica Iranica (433), Iranian Journal of Public Health (353) and Journal of Research in Medical Sciences (321) and so on. The ranking of these journals are different during the studied years. The results show that these two Pakistani journals are indexed in Scopus from 2006 and are newer when compared with mentioned Iranian journals and despite of this weak background placed to the first to third ranks of the journals. It is interesting that the first place in journal ranking belongs to Pakistan Journal of Biological Sciences in first year of indexing (2006).

Conclusion: The necessity of article publication for faculty member’s promotion as well as PhD students’ graduation makes a high chance for such unqualified journals to accept and published non standard research works with high charges. Perhaps revision of policies from encourage and confine punitive and only quantitative growth of articles, to prioritizing high quality and reliable research is a suitable solution which ensures the scientific promotion of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometry
  • Pakistani Journals
  • Iranian Biomedical Researcher