کاربرد مدلهای رقابت دوجانبه در تبیین رقابت بین دانشگاههای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2009.706856

چکیده

چکیده
بنگاههای فعال در صنایع خدماتی نظیر آموزشی، مراقبت های بهداشتی، کنسرتها، ورزش و سایر برخلاف سایر بنگاهها حداکثر کردن کسب سود را بعنوان هدف اساسی خود دنبال نمی کنند. این دسته از بنگاهها در کنار بنگاههای در جستجوی حداکثر کردن سود، فعالیت می‌کنند. الگوی رقابت بین بنگاههایی که هدف حداکثر کردن سود را دنبال نمی کنند، شباهت زیادی به الگوی رقابتی بنگاههای بدنبال حداکثر کردن سود دارد اما برخی تفاوت های نیز در آنها مشاهده می‌شود. در این مقاله با مطالعه الگوی های مختلف رقابت دوجانبه و ویژگی های بازار آموزش عالی ایران، به طراحی مدل رقابتی دوجانبه بین دانشگاههای ایران (دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد) پرداخته شده است. مدل رقابتی طراحی شده با لحاظ فروض مختلف بر اساس برتری های آموزشی و پژوهشی در دو شکل غالب برتری های مطلق و نسبی مورد بحث قرار گرفته است. حل مدل رقابت دانشگاهها برای دو شکل غالب مدل رقابت دوجانبه پیرو- پیرو و رهبر- پیرو، نشان می‌دهد که هزینه های حمایتی دانشگاهها در هر دو مدل رقابت دو جانبه متفاوت بوده و این هزینه ها بسته به شرایط، برای دانشگاهها در هر دو مدل رقابتی متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Duopoly competition model application to explain intra-university competition in Iran

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan
  • Sajad Barkhordari

چکیده [English]

Abstract
Firms in services sector such as education institutes, health care centers and clubs do not choose profit maximization as their main goal. These firms work along with the maximization behavior firms in a like economic environment. Both firms use the same competition model for decision making, but there are some differences.
In this paper we model competition between two publicly and privately financed universities in Iran by considering higher education properties. The model takes into account teaching and research advantages into absolute and comparative advantage framework.
The model solution for duopoly competition in follower-follower and leader-follower form shows that supportive costs are different for the universities in the both model forms. Also we conclude that the supportive costs for the universities depend on conditions in the both models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: universities performance
  • students’ utility function
  • teaching and research advantages
  • supportive costs
  • duopoly competition model