باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها نسبت به برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2009.706852

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه میان باورهای معرفت شناختی مدیران با نگرش آنها نسبت به برنامه ریزی استراتژیک می باشد. در این مطالعه از تحقیق کمی غیر آزمایشی آینده نگر تبیینی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل رؤسا ومعاونین دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شمال شرق ایران می باشد که در سال تحصیلی 87 -86 مشغول به فعالیت بوده اند. از کل 82 نفر رئیس و معاونین این دانشگاهها 54 نفر به پرسشنامه های مربوط پاسخ دادند. در این تحقیق به علت حجم محدود جامعه آماری، به جای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شده است. برای گردآوری داده های مربوط به باورهای معرفت شناختی از "پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر" و برای بخش برنامه ریزی استراتژیک از پرسشنامه "سنجش نگرش نسبت به برنامه ریزی استراتژیک" استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین باورهای معرفت شناختی مدیران ونگرش آنها نسبت به برنامه ریزی استراتژیک رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین مدیرانی که دانش را نسبی، اکتسابی و پیچیده و فرآیند فراگیری آن را تدریجی تلقی می کنند، توجه بیشتری به برنامه ریزی استراتژیک از خود نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological belief and strategic planning in higher education

نویسندگان [English]

  • Amir hossein Kohan
  • Bakhtiar Shabani Varaki
  • Fariborz Rahimnia

چکیده [English]

The main purpose of this research is scrutiny relation between university presidents and vice- presidents' epistemological beliefs with their attitude towards strategic planning. The research method utilized in this research was quantitive - non-experimental – descriptive - prospective. A total of 54 questionnaires were sent to the presidents and vice- presidents to assess their their assumptions about the nature of knowledge including: simple, certain, innate, and quick (SCIQ). and attitude towards strategic planning. The population includes all presidents and their deputies in the State University, Islamic Azad University & Medical Science University of the northeast of Iran that they were engaged to the position at 2007-2008 years. Regression test were used to analyse the data.The result indicates that there is a strong relationship between the presidents and vice- presidents' epistemological beliefs and their attitude towards strategic planning. This means, that the presidents and their deputies who spot science relative, acquisitive and complex and gradual process of learning, they have more attendance to the strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological belief
  • strategic planning
  • higher education