مشتری ‌مداری در نظام آموزش عالی کشاورزی:کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

10.22034/irphe.2008.706848

چکیده

  چکیده   در این مقاله، میزان مشتری‌مداری به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی شده است. مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و از 322 نفر از دانشجویان و 81 نفر از اعضای هیأت علمی دو دانشگاه به دست آمد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برای انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گرفت و از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی، سرشماری به عمل آمد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت مشتری مداری در دو دانشگاه موردمطالعه مطلوب نمی باشد. همچنین تفاوت معنی‌داری بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دو دانشگاه پیرامون میزان مشتری‌مداری وجود دارد. بالاترین میزان مشتری‌مداری در ساختار محسوسات و پایین‌ترین میزان مشتری‌مداری نیز در ساختار انتقال، ارزیابی شده‌است. یافته‌ها نشان داد که گروه‌های آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی، ماشین‌های کشاورزی، گیاه‌پزشکی، خاکشناسی و باغبانی، احتیاجات آموزشی نزدیکتر و همسوتری دارند و گروه‌های آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی، علوم دامی و صنایع غذایی از احتیاجات متفاوتی نسبت به یکدیگر و سایر گروه‌ها برخوردار هستند. در انتها با ارائه چند پیشنهاد، ضرورت بهبود عملکرد مدیریت جهت افزایش میزان مشتری‌مداری در دانشگاه‌ها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Customer-oriented in Agricultural Higher Education System:Application of Total Quality Management

نویسندگان [English]

  • hamideh samavi 1
  • kurosh rezaei-moghaddam 2
  • masoud baradaran 3

1 -

2 shiraz university

3 Ramin Agriculture and Natural Resources

چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this study is to investigate the application of customer-oriented as a key principle of Total Quality Management in education system of Ramin Agriculture and Natural Resources University and College of Agriculture at Shahid Chamran University. The study is a descriptive survey research . Information was gathered using questionnaire among 322 students and 81 faculty members in two universities. Classified random sampling technique was used for selection of bachelor ، s students and numeration was used for post-graduated students and faculty members. The results show that the customer-oriented in two universities is not suitable. There is difference between attitudes of students and faculty members relating customer-oriented in two universities. The results show the highest rate of customer-oriented of universities in ‘ tangible’ construct and the lowest in ‘delivery’ construct. Consequently, it was realized that education departments of agronomy and plants breeding , biotechnology, agricultural machineries, plant protection, pedology and horticulture have closer educational requirements. Also, departments of agricultural extension and education, livestock sciences and food industries have different requirements than together and the other departments. The paper emphasized on improvement in management style in two universities. Finally , according to the results of the study, some solutions have been offered to improvement the process of customer-oriented at universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Customer-oriented
  • Total Quality Management
  • Higher education