دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه‌ی الگوی مفهومی دانشگاه نوآور مبتنی بر روش فرا ترکیب(با تاکید بر تفاوت کارآفرینی و نوآوری)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

معصومه چم آسمانی؛ مقصود فراستخواه؛ سید محمد میرکمالی


شناسایی و انتخاب راهبردهای مناسب برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه رازی: یک تحلیل آمیخته‌ی متوالی-اکتشافی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

حدیث اسماعیلی؛ لاله صالحی؛ فیض الله منوری فرد


آسیب‌شناسی فرایندهای جذب و انتخاب معلم و ارائه توصیه‌های سیاستی بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

مهدی نامداری پژمان


ماموریتهای دانشگاه عالی دفاع ملی ایران در چارچوب دفاع و امنیت ملی همه‌جانبه از منظر بخش لشگری: از ایده تا واقعیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

امیر شهسواری


رویکردهای بازارمحورانه در آموزش عالی در دهه‌ی ۹۰ شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

روزبه آقاجری؛ عباس وریج کاظمی


طراحی و اعتباریابی الگوی جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اسناد بالادستی: یک مطالعه آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

فرهاد علیپور؛ یونس رومیانی؛ مریم یاراحمدی


طراحی مدل خودمدیریتی مسیر شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی با تمرکز بر دیدگاه-های جدید مسیر شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

حجت وحدتی؛ زهرا سلگی؛ افشین بازگیر


مناسبات پژوهش و فلسفه در دانشگاه تازه تأسیس برلین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

رضا ماحوزی


تعامل مدیریت شهری با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی; ارائه مدل" دانش - شهر-گاه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمدجواد صالحی


امکان‌ سنجی ایجاد "رشته تحصیلی سیار جغرافیا" در دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

رسول شریفی نجف آبادی


مطالعه طولی ارتباط نمره پایانی دانشجویان با ارزشیابی آنها از تدریس مدرسان در نیمسال‌های بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

سید احمد مدنی


ازهویت عاریتی تا غنا بخشی به هویت دانشجو معلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

افسانه عزیزی علویجه؛ محمدرضا امام جمعه؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی


واکاوی تاثیر آموزش اقتصاد بر سواد مالی و تصمیم گیری دانشجویان با نقش تعدیلگری وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

عزیزه پاشایی؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ کیومرث شهبازی


آسیب شناسی برنامه زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه متخصصان: رویکردی داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

حسین داوری؛ ابوطالب ایرانمهر


دانشگاه مسئولیت پذیر اجتماعی با تأکید بر علوم انسانی در نقشه جامع علمی کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22034/irphe.2023.1995386.0

عیسی زماینان؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری؛ عظیمه خاکباز


واکاوی سیر تحول آموزش عالی در افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/irphe.2023.1995570.0

همایون رهیاب؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اسماعیل جعفری؛ نعمت الله موسی پور


اعتبارسنجی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/irphe.2023.2003549.1033

توحید شیرعلیپور؛ هدی السادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی


بیماری کرونا، دانشگاه و سیاست‌گذاری آموزشی در شرایط پساکرونا (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/irphe.2023.1995555.0

علی یعقوبی چوبری؛ نسرین اسلامی؛ حشمت ا... حمیدی بگه جان


طراحی و اعتبارسنجی الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی در ترغیب دانشجویان به فعالیت‌های کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/irphe.2023.2002313.1018

زکیه اکرمی