کلیدواژه‌ها = آموزش عالی ایران
تاملی بر تجارب دانشگاههای کشورهای پیشرو در زمینه آموزش تلفیقی؛ آموزه‌های برای دانشگاه‌های ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 27-52

زهرا رشیدی


گذار از حکمروایی دولت‌گرا به حکمروایی خوب آموزش عالی: الگوی برخاسته از نظریة بر پایه (GT)

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-68

10.22034/irphe.2022.705220

الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آنها؛ مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 77-106

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آن‌ها مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1397

10.22034/irphe.2018.707099

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد