کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
بهره‌گیری از رویکرد تفکر سیستمی به منظور بررسی اثرهای جانبی سیاست‌های آموزش عالی: نقدی بر مقاله‌محور بودن آیین‌نامه‌ ارتقای اعضای هیئت علمی

دوره 27، شماره 3، آذر 1400، صفحه 53-85

زهرا صادقی آرانی


تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

دوره 19، شماره 3، آذر 1392، صفحه 23-40

حسن خادمی زارع؛ محمدباقر فخرزاد


انتخاب استاد نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازی

دوره 18، شماره 4، دی 1391، صفحه 49-73

محمدرحیم رمضانیان؛ ابوالقاسم زارعی دودجی


بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهی: مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 3، مهر 1391، صفحه 23-45

میترا عزتی


الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوین فراروی آن

دوره 10، شماره 4، دی 1383، صفحه 151-174

سید محمد فرهادی؛ محمد مهدی رشیدی؛ غلامرضا اصیلی