کلیدواژه‌ها = کیفیت تدریس
ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-125

علی پورصفر؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ سعید رجایی پور؛ حمیدرضا عریضی؛ حمید عبدی؛ صالحه پیریایی


رابطه استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-18

کلثوم نامی؛ عباس بازرگان؛ ابوالقاسم نادری


بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-21

بختیار شعبانی ورکی؛ رضوان حسین قلی زاده