کلیدواژه‌ها = استقلال دانشگاه
مسائل جامعه شناختی استقلال دانشگاه در ایران؛ یک مطالعه کیفی

دوره 25، شماره 3، آذر 1398، صفحه 73-97

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمیدرضا آراسته


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آنها؛ مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 77-106

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آن‌ها مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1397

10.22034/irphe.2018.707099

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد