کلیدواژه‌ها = روشهای تدریس
بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روشها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 101-122

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ ندا ناظم نژاد


بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اساتید با روش ها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1393

10.22034/irphe.2014.707029

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ ندا ناظم نژاد


سبکهای تدریس و راهنمایی بهینه برای رشته زبان انگلیسی

دوره 16، شماره 1، تیر 1389، صفحه 131-152

زهره کسائیان؛ محمدعلی آیت الهی


مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان

دوره 10، شماره 3، مهر 1383، صفحه 29-55

محمد جواد لیاقت‌دار؛ محمد رضا عابدی؛ سید ابراهیم جعفری؛ فاطمه بهرامی