کلیدواژه‌ها = هیئت علمی
عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای دولتی ایران

دوره 22، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-35

علی مدد نوروزی؛ علیرضا زارع؛ رضوان شیرالی


تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 123-144

عباس رجایی آذرخوارانی؛ سعید رجائی پور؛ رضا هویدا


بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دوره 19، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 137-159

مهران فرج اللهی؛ رضا نوروززاده؛ فهیمه السادات حقیقی


شناسایی ابعاد و مؤلفه های بهسازی اعضای هیئت علمی به منظور ارائه یک مدل مفهومی

دوره 17، شماره 4، دی 1390، صفحه 21-26

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع‌زاده


نقش منابع اطلاعات گوناگون در ارزیابی آموزشی اعضای هیئت علمی

دوره 16، شماره 1، تیر 1389، صفحه 69-85

ثنا صفری


وضعیت دانشگاههای شهر تهران در عصر جهانی شدن

دوره 14، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 47-66

حمید رضا آراسته؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رضا همایی


تحلیل عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1385، صفحه 1-16

علیرضا دربان آستانه؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد مهدی فائزی‌پور؛ ابوالقاسم شریف‌زاده