کلیدواژه‌ها = نگرش
بررسی روانشناختی نگرش و انگیزش دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 115-132

10.61838/irphe.29.2.6

شیما ابراهیمی؛ زهرا جهانی


تأثیر سطح دانش و نگرش درباره کووید 19 بر پریشانی روانشناختی و انزوای اجتماعی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 171-199

10.22034/irphe.2022.705234

حوریه دهقان پوری؛ حسین دنیاپور


تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 47-75

یعقوب انتظاری؛ یوسف محمدنژاد عالی زمینی


مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-139

خدیجه حاتمی فر؛ علی اصغر کاکو جویباری؛ محمدرضا سرمدی


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 19، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 91-110

بی بی عشرت زمانی؛ سید امین عظیمی؛ نسیم سلیمانی


نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی

دوره 18، شماره 3، مهر 1391، صفحه 133-151

سعید فعلی؛ نگین بیگلری؛ غلامرضا پزشکی راد


بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه های دارای آموزش الکترونیکی در ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 157-176

میرعلی سیدنقوی