کلیدواژه‌ها = فرهنگ دانشگاهی
روایتی از جلسه های دفاع از پایان نامه: پژوهشی قوم نگارانه

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 133-152

10.61838/irphe.29.2.7

شیرکوه محمدی؛ کویستان محمدیان شریف؛ جمال سلیمی


تحلیل اثر ادغام در آموزش عالی بر فرهنگ دانشگاهی

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-134

حسین نصیری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمود حقانی


فرایند جامعه پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری؛ مورد دانشگاه اصفهان

دوره 22، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-73

عارفه مهدیه؛ رضا همّتی؛ ابوعلی ودادهیر


رابطه سرمایه‌‌‌‌ فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-126

سعید تمنا؛ سمیه صمدی


نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 127-151

روناک ابراهیمی؛ فریبا عدلی؛ گلنار مهران