نویسنده = یعقوب انتظاری
اکوسیستم توسعه دانش بنیان و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-32

10.52547/irphe.1401.1.1

یعقوب انتظاری


تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 47-75

یعقوب انتظاری؛ یوسف محمدنژاد عالی زمینی


تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه‌های جامع دولتی

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 53-83

حسن محجوب؛ ابوالقاسم نادری؛ کمال خرازی؛ یعقوب انتظاری


ارائه الگویی برای تأمین مالی دانشگاههای دولتی

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 17-36

یعقوب انتظاری


تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی

دوره 16، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-21

یعقوب انتظاری


تحلیل تابع تولید و کارایی بنگاه دانش با استفاده از روش تحلیل مرز تصادفی تولید

دوره 13، شماره 3، آذر 1386، صفحه 1-30

یعقوب انتظاری؛ حسن طایی؛ علی عرب مازار یزدی


اقتصاد نوآور : الگویی جدید برای تحلیل و سیاستگذاری توسعه علوم، فناوری و نوآوری

دوره 11، 1-2، تیر 1384، صفحه 219-255

یعقوب انتظاری


ارزشیابی تمایل شرکتهای صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چندصفتی؛ مطالعه موردی شرکتهای صنعت الکترونیک

دوره 7، 3 و 4، مهر 1380، صفحه 71-106

یعقوب انتظاری