نویسنده = محمدجواد صالحی
تعامل مدیریت شهری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ ارائه مدل" دانش - شهر-گاه"

دوره 29، شماره 4، دی 1402، صفحه 58-81

10.61838/kman.irphe.29.4.4

محمدجواد صالحی


سرمایه انسانی و آثار غیر بازاری آن در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-26

10.61838/irphe.29.2.1

محمدجواد صالحی


طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-46

فهیمه جباری؛ محمد عزیزی؛ محمدجواد صالحی؛ بهرام نوازنی


رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های توسعه انسانی و سرمایه انسانی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-49

محمدجواد صالحی


کشش درآمدی تقاضای آموزش عالی برای خانوارهای ایرانی

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 49-69

محمدجواد صالحی


ارائه الگویی برای اندازه گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در کشور ایران

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-28

محمدجواد صالحی


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان

دوره 19، شماره 3، آذر 1392، صفحه 41-62

محمدجواد صالحی؛ جعفر عبادی؛ گشتاسب مظفری


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 81-98

جعفر عبادی؛ محمدجواد صالحی


محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران

دوره 11، 1-2، تیر 1384، صفحه 139-166

محمدجواد صالحی


اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، 1و 2، خرداد 1381، صفحه 43-74

محمدجواد صالحی