نویسنده = محمدجواد صالحی
تعامل مدیریت شهری با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی; ارائه مدل" دانش - شهر-گاه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

محمدجواد صالحی


سرمایه انسانی و آثار غیر بازاری آن در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 29، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-26

محمدجواد صالحی


طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-46

فهیمه جباری؛ محمد عزیزی؛ محمدجواد صالحی؛ بهرام نوازنی


رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های توسعه انسانی و سرمایه انسانی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-49

محمدجواد صالحی


کشش درآمدی تقاضای آموزش عالی برای خانوارهای ایرانی

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 49-69

محمدجواد صالحی


ارائه الگویی برای اندازه گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در کشور ایران

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-28

محمدجواد صالحی


ارائه الگویی برای اندازه گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در ایران

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394

10.22034/irphe.2015.707050

محمد جواد صالحی


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 3، آذر 1392، صفحه 41-62

محمدجواد صالحی؛ جعفر عبادی؛ گشتاسب مظفری


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی

دوره 16، شماره 2، دی 1389، صفحه 81-98

جعفر عبادی؛ محمدجواد صالحی


محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران

دوره 11، شماره 1، تیر 1384، صفحه 139-166

محمدجواد صالحی


اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1381، صفحه 43-74

محمدجواد صالحی