نویسنده = حمید جاودانی
دانشگاه پایدار پویشی برای برزیستی و پایداری

دوره 25، شماره 2، تیر 1398، صفحه 63-86

حمید جاودانی؛ مطهره حمزه رباطی


طراحی الگوی سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 21، شماره 2، مهر 1394، صفحه 81-104

حمید جاودانی


طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 55-74

حمید جاودانی


جهانی شدن و آموزش عالی، گسست میان نظریه تا کنش: راهبردهایی نوین برای توسعه آموزش عالی ایران

دوره 15، شماره 3، مهر 1388، صفحه 107-130

حمید جاودانی


بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده

دوره 14، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 139-161

حمید جاودانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ محمد حسن پرداختچی


بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 21-44

حمید جاودانی؛ محمدحسن پرداختچی