نویسنده = غلامعلی منتظر
طراحی سامانه شناسایی عوامل مؤثر در پذیرش داوطلبان دورۀ دکترای تخصصی با استفاده از VPRST

دوره 21، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-120

فاطمه قربانی؛ غلامعلی منتظر


طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 108-130

غلامعلی منتظر؛ فرزین نصیری صالح؛ محمد فتحیان


مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-26

غلامعلی منتظر


تأملی بر برنامه توسعه‌ اطلاعاتی ایران و راهکارهای بهبود آن

دوره 8، شماره 3، مهر 1381، صفحه 223-246

غلامعلی منتظر


مدل سازی نظام داوری کتابهای علمی دانشگاهی براساس منطق فازی

دوره 8، 1و 2، خرداد 1381، صفحه 1-26

غلامعلی منتظر؛ رضا بیات