فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر فصلنامه: تهران، خیابان نلسون ماندلا( آفریقا)، کوچه گلفام، پلاک 70، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تلفن: 8 - 22010616

دورنگار: 22050338

پست الکترونیکی: journal@irphe.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.55.16.fa
برگشت به اصل مطلب