فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- راهنمای ارسال مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نگارش مقاله

الف ـ ساختار مقاله

1. عنوان مقاله(فارسی و انگلیسی)

2. نام و نام خانوادگی نویسنده اول، مرتبهعلمی، محل خدمت / نویسنده دوم، مرتبه علمی، ‌محل خدمت /) …  فارسی و انگلیسی)

3. چکیده (حدود150 کلمه)  و کلید واژگان(5 واژه) به فارسی و انگلیسی

4. آدرس نویسنده اصلی(عهده‎دار مکاتبات)، تلفن، فاکس و E-mail در پانوشت

5. متن مقاله: مقدمه، (بررسی ادبیات، سؤالات، هدفها و ...)، روش پژوهش (جامعه، نمونه و ابزار) یافته‎ها، بحث و نتیجه‎گیری و منابع فارسی و لاتین

ب - شیوه تنظیم منابع

کتاب: نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک) (تاریخ انتشار)؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم، نوبت چاپ (چاپ چندم؟)، محل نشر: ناشر.

مانند: کاف،‌ و.ف. (1368)؛ تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم؛ ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

در صورتی که منبع بیش از یک نویسنده داشته باشد :

نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک، نام کوچک و نام خانوادگی نویسنده  دوم و عنوان کتاب؛ نام مترجم، نوبت چاپ (چاپ چندم؟)، محل نشر‌: ناشر. مانند: رندل، جان هرمن و ج. باکلر(1363)؛ درآمدی به فلسفه؛ ترجمه میرجلال‎الدین اعلم، چاپ اول، تهران : سروش.

مقاله : نام نویسنده (نام خانوادگی، نام کوچک) (تاریخ انتشار)؛ «عنوان مقاله»؛ نام نشریه،دوره (سال چندم)، شماره نشریه، صفحه/ صفحات.

سمیعی، ‌احمد(خرداد وتیر72)؛ «فارسی بنویسیم»؛ نشر دانش، سال چهاردهم، شماره چهارم،صص. 35-24.

 

سایر نکات

1.    تعداد صفحات مقاله‎ از 15 صفحه بیشتر نباشد.

2.   حق ویرایش مقاله‎ پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.

3.    نگارش مقاله حتّـی‎المقدور براساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد.

4.    معادلهای تخصصی به زبان اصلی در پاورقی آورده و در متن مقاله با شماره‎های متوالی به آنها ارجاع شود.

5.    ارجاعات داخل متن مقاله درون پرانتز به صورت (نام‎خانوادگی، سال) آورده شود (ارجاعات لاتین به فارسی و معادل لاتین آن در پاورقی آورده شود).


نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.47.14.fa
برگشت به اصل مطلب