فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- اهداف و موضوعات
اهداف و موضوعها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدفها

گسترش مرزهای دانش در زمینه آموزش ‎عالی؛ اشاعه و گسترش دانش برنامه‎ ریزی آموزش ‎عالی در حوزه‎ های نظری و کاربردی؛ بررسی موضوعات و چالش های نظام آموزش ‎عالی کشور و ارائه راه حل های مناسب؛ نشر نظریه‎ ها، یافته‎ ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش ‎عالی بر پایه روش های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور.

موضوعات

  • آینده پژوهی و آینده نگاری آموزش ­عالی و دانشگاه ها
  • سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و مدیریت آموزش ­عالی
  • سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش­ عالی
  • اقتصاد آموزش ­عالی
  • مطالعات تطبیقی در نظام های دانشگاهی و آموزش ­عالی
  • آموزش ­عالی و دانشگاه ها؛ محیط های چندرسانه ­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • نوآوری های آموزشی و درسی در دانشگاه ها و آموزش ­عالی

برای آگاهی بیشتر و دقیق تر در خصوص ارتباط مقالات با اولویت های خاص فصلنامه به شماره های منتشر شده مراجعه شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب