Journal archive for Google Scholar Robot!

Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیVolume 7, Number 3 (2001-10)


اقتصاد آموزش و جایگاه آن در نظام آموزش عالی ایران
اقتصاد آموزش و جایگاه آن در نظام آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه های اول و دوم توسعه (78 – 1368)
بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه های اول و دوم توسعه (78 – 1368)
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور و حضوری
مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور و حضوری
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزشیابی تمایل شرکتهای صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چندصفتی؛ مطالعه موردی شرکتهای صنعت الکترونیک
ارزشیابی تمایل شرکتهای صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چندصفتی؛ مطالعه موردی شرکتهای صنعت الکترونیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدیریت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چالشها و کاستیها
مدیریت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چالشها و کاستیها
| [Abstract-FA] | [XML] |

راهکاری پیرامون تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی
راهکاری پیرامون تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles