:: سال 7، شماره 3 - ( پاییز و زمستان 1380 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 107-134 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور و حضوری
دكتر ابوالفضل فراهانی، دكتر هاشم فردانش
چکیده:   (12429 مشاهده)
آموزش از راه دور یک نظام آموزشی است که کشورهای مختلف بنابه مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود از این نظام در رشته ها و سطوح مختلف برای آموزش بهره مند شده اند. موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیران آموزش راه دور، در مقایسه با آموزش حضوری، یکی از مسائل مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است. این مقاله به مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دو نظام حضوری و راه دور ایران پرداخته است. به علاوه، در این مطالعه، تأثیر رفتار ورودی به واسطه سه متغیر نمره نظری و عملی آزمون ورود به دانشگاه (کنکور)، معدل دیپلم متوسطه، و خودپنداری تحصیلی با عملکرد تحصیلی بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی کارشناسی در سال تحصیلی 79-1378 بوده و اطلاعات آن از طریق 8 پرسشنامه پاسخ بسته (240 سؤال) و یک پرسشنامه خودپنداری تحصیلی گردآوری گردیده و پیشینه علمی آزمودنیها نیز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور حاصل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که دانشجویان نظام راه دور با پیشینه علمی ضعیفتری وارد دانشگاه می شوند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است. همچنین مشاهده شده که بین پیشینه علمی و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهند که به رغم بیشتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام راه دور دارای عملکرد تحصیلی بهتری در دروس نظری با ماهیت علوم انسانی و علوم-پایه نسبت به گروه حضوری بوده اند و در دروس عملی نیز تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه آزمودنی مشاهده نشده است.
واژه‌های کلیدی: ‌آموزش راه دور، آموزش حضوری، عملکرد تحصیلی – خودپنداره تحصیلی، ‌ یادگیری مستقل، تربیت بدنی، برنامه ریزی آموزشی.
     
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۸/۹/۲۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۸۸/۹/۲۲


XML     Printسال 7، شماره 3 - ( پاییز و زمستان 1380 ) برگشت به فهرست نسخه ها