:: سال 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 23-51 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی برای نظام آموزش عالی ایران
دکتر سیده مریم حسینی لرگانی1، محمد مجتبی زاده2
1- استادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، mhosseinil@irphe.ir
2- استادیار گروه برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
چکیده:   (2455 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران انجام و برای اجرای آن از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافیمدل توسعه ابزار استفاده شد. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ­ای و مصاحبه با 25 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ­ای با 14 مؤلفه و 107خرده ­مؤلفه طراحی و سپس، در بخش کمّی، این پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی روی 40 نفر از خبرگان آموزش عالی ایران اجرا شد. با توجه به بازخوردهای دریافتی، پرسشنامه اصلاح و نسخه نهایی آن در اختیار 180 نفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (943/0) محاسبه شد. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه ­گیری هدفمند غیراحتمالی و در بخش کمّی از روش نمونه ­گیری طبقه­ ای تصادفی استفاده شد. برای آزمون الگوی مزبور، از تحلیل مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده و با تحلیل عاملی مرتبه اول، الگوی مزبور با 14 مؤلفه و 107 خرده­ مؤلفه تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که مؤلفه ­های ­14­گانه احصا شده بار عاملی کافی را برای پیش ­بینی الگوی برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران دارند. همچنین شاخص ­های CMIN/DF برابر با 991/1، RMSEA برابر با 049/0، GFI برابر با 990/0، AGFI برابر با 973/0، CFI برابر با 998/0، NNFI برابر با 964/0، TLI برابر با 991/0، IFI برابر با 931/0 و RFI برابر با 948/0 بود. نتایج آزمون ­های آماری نشان داد که الگوی طراحی شده برای برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
واژه‌های کلیدی: برنامه درسی، آموزش عالی، نظریه زمینه ای، روش تحقیق ترکیبی.
متن کامل [PDF 878 kb]   (1846 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: برنامه ریزی درسی و آموزشی
دریافت: 1398/7/10 | ویرایش نهایی: 1398/7/10 | پذیرش: 1398/7/10 | انتشار: 1398/7/10 | انتشار الکترونیک: 1398/7/10


XML   English Abstract   Printسال 24، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها