:: سال 20، شماره 1 - ( بهار 1393 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 57-77 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان درآزمونهای دانشگاهی
دکتر سعید فعلی1، دکتر سلیمان رسولی آذر
1- ، Saeidfealy@yahoo.com
چکیده:   (3181 مشاهده)
تقلب دانشجویان در آزمون یکی از مشکلات شایع در نظام آموزش‌عالی کشور است. بررسیها نشان می‌دهند که وضعیت تقلب علمی در کشور بسیار تکان‌دهنده است، به‌طوری‌که از مرحله آسیب خارج شده و به مرحله بحران رسیده است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان در آزمونهای دانشگاهی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بود که حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده بودند (401=N). از این میان، تعداد 196 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت، 180 پرسشنامه جمع‌آوری شد (180=n). ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای ساختارمند حاوی سؤالهای بسته‌پاسخ بود که روایی و پایایی آن با پانل متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. از روشهای آمار توصیفی و غیرپارامتری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که اجازه به سایر دانشجویان برای دیدن برگه آزمون بدون تقلب خودم (%70/86)، رونویسی از پاسخهای دانشجویان کناری با هماهنگی آنان (%80) و استفاده از زبان ایما و اشاره به خصوص انگشتان برای شماره‌ها (%70) بیشترین میزان تقلب پاسخگویان در آزمونهای دانشگاهی است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی و روان‌شناختی پاسخگویان با میزان تقلب آنها در آزمونهای دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای نگرش به تقلب در آزمون، انگیزه برای تقلب در آزمون، سن و سنوات تحصیلی توانایی تبیین 39 درصد از تغییرات میزان تقلب پاسخگویان در آزمونهای دانشگاهی را دارا بودند.
واژه‌های کلیدی: تقلب علمی، تقلب در آزمون، رونویسی، دانشگاه.
متن کامل [PDF 347 kb]   (2063 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۳/۸/۷ | پذیرش: ۱۳۹۳/۸/۷ | انتشار: ۱۳۹۳/۸/۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۳/۸/۷


XML   English Abstract   Printسال 20، شماره 1 - ( بهار 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها